View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}{column:width=68%}

A continuación, describirase como realizar operacións básicas con arquivos desde esta plataforma.


h3. Subida de arquivos
----
Na parte superior do panel principal, existe  unha opción que permite engadir ficheiros: "Upload" ou "Subir".


!subir1.png|border=1!

Poderemos engadir calquera arquivo, obténdoo desde un servidor remoto ou buscándoo no noso equipo.

!subir2.png|border=1!

!subir4.png|border=1!

O tamaño máximo de arquivo que se pode subir mediante este procedemento é de {color:#000000}1.95Gb{color}.

!subir7.png|border=1!h3. Eliminación de arquivos
----
Na parte superior do panel principal, atoparemos a opción "Suprimir" ou "Delete", que serve para eliminar os ficheiros desexados.

!borrar1.png.png|border=1!

Para iso, seleccionaremos o arquivo a eliminar e, a continuación, actívase a opción "Suprimir". Esta operación provocará que os ficheiros pasen do lugar no que se atopan á papeleira de reciclaxe (Trash).

!borrar2_2.png.png|border=1!

Para que os ficheiros desaparezan totalmente da aplicación, deben eliminarse   da Papeleira de Reciclaxe. Para iso,  a través do panel da esquerda, accederemos á papeleira, seleccionaremos o ficheiro desexado e executaremos a orden de eliminar. !papelera.png|border=1!h3. Mover ou copiar
----
Situámonos no ficheiro desexado e no panel superior accionamos a tecla correspondente de acordo coa operación que desexemos realizar, "Copy" ou "Move".

!movcopF.png|border=1!

A continuación, amosarase a árbore de directorios para escoller o lugar ao que queremos mover ou copiar o ficheiro.

!movcop2F.png|border=1!h3. Renomear
----
A opción "Rename" permite cambiar o nome dun ficheiro. Para iso, seleccionaremos o ficheiro desexado e activaremos a opción "Rename".

!renF.png|border=1!


O nome do ficheiro farase "editable" para poder escribir o novo.

!nombrarF.png|border=1!


Saberemos que o cambio de nome se realizou correctamente por dúas razóns: porque a aplicación nos informará do cambio realizado e porque na pantalla aparecerá o ficheiro co novo nome.

!nombrarDefinitMensa.png|border=1!


!nombrarDefinitNombre.png|border=1!

----
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Site search
{pagetreesearch}
----
h5. Page Index
{toc}

----
h5. Site Index
{pagetree}
{column}
{section}