View Source

{pop-away:metadata | comments | children | labels}
{section}{column:width=68%}

MyFiles permítenos traballar de forma moi similar a Dropbox, ben a través da aplicación web cuxo funcionamento explicamos en seccións previas ou ben mediante aplicacións móbiles ou de escritorio. A continuación describirase como podemos utilizar a plataforma mediante aplicacións

h3. Instalar aplicación
----
Para descargar as aplicacións basta con ir á vista de axustes da plataforma e alí atoparemos as ligazóns de descarga

!descargas_gl.png|border=1,thumbnail,width=700!

Pulsando nas ligazóns levaranos á aplicación que queiramos instalar.

Seguindo a ligazón das aplicacións de escritorio ("Desktop app") buscamos o apartado de "*ownCloud Desktop Client" e descargamos a versión que se atope en produción para o noso sistema operativo. Executamos o programa e seguimos as instrucións de instalación dadas.

h3. Configurar aplicación
----
Unha vez instalada a aplicación de escritorio executámola para poder configurala

!conf_app1.png|border=1,width=700!

Solicítanos a dirección do servidor. O servidor a usar é: [https://myfiles2.campusdomar.es]

Pulsamos en continuar

!conf_app2.png|border=1,width=700!

Solicítanos a nosa conta, utilizamos os mesmos datos que para acceder á aplicación web. Pulsamos en seguinte e lévanos a unha pantalla de configuración.

!conf_app3.png|border=1,width=700!

Nesta pantalla podemos configurar o cartafol local no que se sincronizarán os arquivos e o que queremos sincronizar co noso equipo. Unha vez feita a configuración, ao pulsar en "Connect" sincronizaranse os arquivos da plataforma ao cartafol elixido en local e a partir de aí todo o que fagamos en devandito cartafol sincronizarase automaticamente coa plataforma.


----
{column}
{column:width=2%}
{column}
{column:width:27%}

h5. Idioma: [Español|help:3. Utilizar MyFiles a traves de aplicaciones] \| [Inglés|ENCMAR:3. Use MyFiles through applications]

h5. Site search
{pagetreesearch}
----
h5. Page Index
{toc:minLevel=2|maxLevel=4}

----
h5. Site Index
{pagetree}
{column}
{section}