Loading sub-menu...

JIRA - help

compared with
Current by Sara Méndez Salvador
on Jul 07, 2014 12:56.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (28)

View Page History
h3. Termos básicos
----
* h54. Conceptos xerais:
** Que é un *"Project"* (Proxecto)?
JIRA chama "Project" ao conxunto de tarefas relacionadas entre si mediante un nexo común, resumido no nome do proxecto.
JIRA chama "Comment" a cada un dos apuntamentos que facemos nunha tarefa. Estes apuntamentos son fundamentais para deixar constancia do traballo realizado, facer suxerencias, detallar as seguintes accións no momento de asignar a devandita tarefa a outra persoa, etc.* h54. Sobre persoas:
** Que é un *"Assignee"*?:
"Assignee" é a persoa que ten asignada unha tarefa en cada momento. A persoa que ten asignada unha tarefa recibe notificacións por email de todas as accións realizadas sobre esa tarefa mentres a ten asignada. Unha tarefa só pode estar asignada a unha persoa simultaneamente.
Opcionalmente unha ou varias persoas poden "subscribirse" como "watchers" dunha tarefa que desexan supervisar. Os watchers dunha tarefa reciben notificacións por email de todos os progresos das tarefas que están observando.

* h54. Estados das tarefas:
** *"Aberta"*: o Assignee está realizando a tarefa.
** *"Resolta"*: o Assignee resolveu a tarefa. Este debe asignarlla de volta ao Reporter e agardar a que este confirme o peche da mesma.
** *"Pechada"*: o Reporter comprobou a resolución da tarefa e pechouna.h3. Primeiros pasos:
----
* h5. Como acceder aos meus proxectos:
* h4. Como acceder ós meus proxectos:
Existen dúas formas de acceder ós proxectos:
** Na barra superior, desplegar o menú _Projects_ → _View All Projects._
** Elixir un proxecto facendo clic no nome do mesmo.

!captura1.png|align=center,width=500!
!captura01.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!

* h5. Como acceder a unha tarefa:
* h4. Como acceder a unha tarefa (dentro dun proxecto):
Dentro da páxina do proxecto, na lapela _Summary_ pode acceder ás distintas tarefas do mismo, na zona _Issues: Due._

!captura2.png|align=center,width=500!
!captura02.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!
Tamén pode acceder a un listado das tarefas do proxecto dende a lapela _issues,_ xusto baixo a lapela _Summary._

* h54. Como escribir un comentario nunha tarefa:
Dentro da páxina da tarefa, faga clic no botón _Comment._
** Escriba un comentario no cuadro de texto inferior.
** Unha vez escrito, faga clic no botón _Add._

!captura3.png|align=center,width=500!
!captura03.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!

* h5. Como adxuntar ficheiros a unha tarefa, paso-1:
* h4. Como adxuntar ficheiros a unha tarefa:
** h6. Paso-1
Dentro da páxina da tarefa, faga clic no botón "_More Actions",_ e despois en "_Attach Files_".

!captura4.png|align=center,width=500!
!captura04.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!
** h6. Paso-2
Faga clic no botón examinar para seleccionar o arquivo.
*** Se quere, pode engadir un comentario ó arquivo no cuadro de texto.
Unha vez feito isto, pulse _Attach._

* h5. Como adxuntar ficheiros a unha tarefa, paso-2:
!captura05.png|align=center,border=1,thumbnail,width=474!

!captura5.png|align=center,width=500!

----
{column}
{column:width:27%}

h5. Language: [Españo l|help:Home digiMAR Help & DOCUs] [[English|ENCMAR:JIRA - help]|EN:Home digiMAR Help & DOCUs]
h5. Idioma: [Español|help:JIRA - help] \| [Inglés|ENCMAR:JIRA - help]

h5. Site search
----
h5. Page Index
{toc}
{toc:minLevel=2|maxLevel=4}

----