Loading sub-menu...

JIRA - help

Que é JIRA?


 • JIRA é unha aplicación web que permite o seguimento de incidencias e a xestión operativa de proxectos. Tamén se utiliza en áreas non técnicas para a administración de tarefas.
  • Permite crear tarefas relacionadas cun proxecto, asignarllas a unha persoa e realizar un seguimento para coñecer en que estado se atopan en calquera momento.
  • Accede ás túas tarefas asignadas e actualízaas de maneira moi sinxela.
  • Adxunta ficheiros e engade comentarios ás tarefas.

Termos básicos


 • Conceptos xerais:

  • Que é un "Project" (Proxecto)?
   JIRA chama "Project" ao conxunto de tarefas relacionadas entre si mediante un nexo común, resumido no nome do proxecto.
  • Que é unha "Issue" (Tarefa)?
   JIRA chama "Issues" ás diferentes tarefas que se están levando a cabo relacionadas cun proxecto.
  • Que é un "Comment" (Comentario)?
   JIRA chama "Comment" a cada un dos apuntamentos que facemos nunha tarefa. Estes apuntamentos son fundamentais para deixar constancia do traballo realizado, facer suxerencias, detallar as seguintes accións no momento de asignar a devandita tarefa a outra persoa, etc.
 • Sobre persoas:

  • Que é un "Assignee"?:
   "Assignee" é a persoa que ten asignada unha tarefa en cada momento. A persoa que ten asignada unha tarefa recibe notificacións por email de todas as accións realizadas sobre esa tarefa mentres a ten asignada. Unha tarefa só pode estar asignada a unha persoa simultaneamente.
  • Que é un "Reporter"?:
   "Reporter" é a persoa que crea a tarefa, a quen as diferentes persoas ás que se lles vai asignando a tarefa deben informar dos seus progresos. O reporter dunha tarefa recibe notificacións por email de todas as actividades realizadas na devandita tarefa.
  • Que é un "Watcher"?:
   Opcionalmente unha ou varias persoas poden "subscribirse" como "watchers" dunha tarefa que desexan supervisar. Os watchers dunha tarefa reciben notificacións por email de todos os progresos das tarefas que están observando.
 • Estados das tarefas:

  • "Aberta": o Assignee está realizando a tarefa.
  • "Resolta": o Assignee resolveu a tarefa. Este debe asignarlla de volta ao Reporter e agardar a que este confirme o peche da mesma.
  • "Pechada": o Reporter comprobou a resolución da tarefa e pechouna.

Primeiros pasos:


 • Como acceder ós meus proxectos:

  Existen dúas formas de acceder ós proxectos:

  • Na barra superior, desplegar o menú ProjectsView All Projects.
  • Elixir un proxecto facendo clic no nome do mesmo.

 • Como acceder a unha tarefa (dentro dun proxecto):

  Dentro da páxina do proxecto, na lapela Summary pode acceder ás distintas tarefas do mismo, na zona Issues: Due.


Tamén pode acceder a un listado das tarefas do proxecto dende a lapela issues, xusto baixo a lapela Summary.

 • Como escribir un comentario nunha tarefa:

  Dentro da páxina da tarefa, faga clic no botón Comment.

  • Escriba un comentario no cuadro de texto inferior.
  • Unha vez escrito, faga clic no botón Add.

 • Como adxuntar ficheiros a unha tarefa:

  • Paso-1

   Dentro da páxina da tarefa, faga clic no botón "More Actions", e despois en "Attach Files".

  • Paso-2

   Faga clic no botón examinar para seleccionar o arquivo.

   • Se quere, pode engadir un comentario ó arquivo no cuadro de texto.
    Unha vez feito isto, pulse Attach.


Idioma: Español | Inglés
Site search

Page Index

Site Index

Skip to end of metadata
Go to start of metadata